zakon-krzyzacki.

malbork.name

Powstanie i organizacja Zakonu Krzy??ackiego


Zakon Krzy??acki powsta?? na ko??cu 12 wieku w Palestynie w czasach wypraw krzy??owych, w 1198 roku zakon by?? uznany przez Papie??a Innocentego III. Pocz─?tkowo zakon powsta?? jako bractwo szpitalne, którego g??ównym celem by??a opieka nad rannymi podczas obl─???enia twierdzy Akkon. Zakon by?? podzielony na dwa: Zakon Kawalerów Mieczowych i Czarnego Krzy??a Maryi Dziewicy. W 1237 roku z namowy Papie??a Grzegorza IX te dwa zakony zosta??y po??─?czone. Po upadku Jerozolimskiego Królestwa Zakon Krzy??acki powróci?? do Europy i w latach 1211-1225 dzia??a?? na terenach W─?gier, jednak by?? wygnany z tych terenów i znów znalaz?? si─? bez w??asnego miejsca. W 1226 roku zakon otrzyma?? zaproszenie od ksi─?cia Konrada Mazowieckiego zatrzyma─? si─? na 20 lat na ziemiach Che??mi??skich w Polsce w celu pacyfikacji i chrystianizacji Prusów.


Zakon Krzy??acki sk??ada?? si─? z cz??onków trzech kategorii: rycerzy, którzy mieli prawo obejmowa─? wysokie stanowiska administracyjne, kap??anów i braci s??u??─?cych. Rycerzami mogli zosta─? tylko przedstawiciele szlachty. Kap??anami mogli zosta─? zarówno osoby pochodzenia szlacheckiego, jak i osoby pochodz─?ce z ludu. Rycerze i kap??ani sk??adali przysi─?g─? do??ywotniej s??u??by w zakonie. Bracia s??u??─?cy mogli sk??ada─? przysi─?g─? tylko czasowej s??u??by w zakonie. Zosta─? cz??onkami Zakonu Krzy??ackiego mieli prawo tylko osoby pochodzenia niemieckiego, jednak ta regu??a nie zawsze by??a przestrzegana.


Na czele zakonu sta?? wielki mistrz, który by?? wybierany do??ywotnio przez najwy??szy organ zakonu – kapitu??─? generaln─?.  W sk??ad kapitu??y wschodzili przedstawiciele wszystkich ga??─?zi zakonu. Kapitu??a generalna by??a powo??ywana corocznie w celu rozwi─?zywanie najwa??niejszych problemów i spraw, zwi─?zanych z dzia??alno??ci─? ca??ej organizacji. Wielki mistrz wyznacza?? braci na najwy??sze stanowiska (za zgod─? kapitu??y): wielkiego marsza??ka, skarbnika itd.  Najbli??szymi wspó??pracownikami wielkiego mistrza by??y nast─?puj─?ce osoby: wielki komtur – zast─?pca mistrza i pe??ni─?cy funkcj─? ministra gospodarki i spraw wewn─?trznych; wielki marsza??ek, który odpowiada?? za sprawy wojenne; wielki szpitalnik, który odpowiada?? za dzia??alno??─? charytatywn─? i szpitaln─?; wielki szafarz, który odpowiada?? za handel, odzie?? i inwentaryzacj─?; wielki skarbnik, odpowiadaj─?cy za finanse zakonu.


W Zakonie Krzy??ackim utrzymywana by??a ??cis??─? dyscyplina, zw??aszcza w czasach dzia??a?? wojennych. Podstaw─? tej dyscypliny przede wszystkim by?? strach przed kar─?.  Bracia prowadzili ??ycie ascetyczne, cho─? w niektórych aspektachta ascezaby??a bardzo ??agodna, jak na przyk??ad w sprawie ??ywienia, poniewa?? wojna potrzebowa??a silnych m─???czyzn.
 

Wszystkie prawa zastrze┼╝one ┬ę 2012

Created by Tonias